Norwegian word for scheme:

"utkast, sammensetning, plan, intrigere, skjema"


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Popular